Regulamin Ekotest



REGULAMIN KONKURSU EKOTEST 2020
1.    Organizatorem konkursu EKOTEST jest Ogólnopolskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprowicza 119B/69.
2.    Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów postaw ekologicznych oraz zwiększenie ich świadomości wobec współczesnych zagrożeń środowiska naturalnego.
3.    Konkurs EKOTEST ma formę testu składającego się 30 pytań. Do każdego pytania dołączono 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Za wskazanie prawidłowej odpowiedzi uczestnik konkursu otrzymuje 1 punkt. Za wskazanie błędnej odpowiedzi, uczestnikowi odejmuje się 1 punkt. Za wstrzymanie się od odpowiedzi uczestnik otrzymuje 0 punktów. Aby uniknąć sytuacji, w której uczestnik na skutek wielu błędnych odpowiedzi osiągnie wynik punktowy poniżej 0, każdy uczestnik na starcie otrzymuje 30 punktów. Dzięki temu każdy uczestnik może maksymalnie osiągnąć 60 punktów (wszystkie odpowiedzi prawidłowe), a w najgorszym przypadku 0 punktów (wszystkie odpowiedzi błędne).
4.    Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na trzy kategorie wiekowe:
• klasy 3-4 szkoły podstawowej
• klasy 5-6 szkoły podstawowej
• klasy 7-8 szkoły podstawowej
5.    Dla każdej kategorii wiekowej przygotowano inny zestaw pytań.
6.    Każda kategoria wiekowa będzie oddzielnie oceniana.
7.    Konkurs przeprowadzany jest w szkołach, które wyrażą chęć uczestnictwa, pod opieką nauczycieli-organizatorów w dniu 24 kwietnia 2020 r.
8.    Szkołę do konkursu mogą zgłaszać nauczyciele, najpóźniej do 31 marca 2020 r. wybierając jeden z poniższych sposobów: 
• wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.oce.edu.pl
• drukując i wypełniając kartę zgłoszeniową i wysyłając ją faksem na nr 22 18 555 18
• drukując i wypełniając kartę zgłoszeniową i wysyłając ją pocztą na adres:
   Ogólnopolskie Centrum Edukacji; ul. Kasprowicza 119B/69; 01-949 Warszawa
• dzwoniąc pod nr 22 425 13 34
9.    Minimalna ilość uczestników, jaką należy zgłosić z danej szkoły, aby móc przeprowadzić w niej konkurs to 10 osób (łącznie ze wszystkich kategorii wiekowych).
10. EKOTEST jest konkursem samofinansującym się. Środki na nagrody i organizację pochodzą od sponsorów oraz z opłat wpisowych uczestników. W roku 2020 opłata wynosi:
• 8,50 zł od uczestnika, w przypadku gdy szkoła zgłosi od 10 do 19 uczestników
• 8,00 zł od uczestnika, w przypadku gdy szkoła zgłosi od 20 do 39 uczestnitów 
• 7,50 zł od uczestnika, w przypadku gdy szkoła zgłosi powyżej 20 uczestników
11. Nauczyciel-organizator wpłaca zebrane opłaty za faktyczną liczbę uczestników najpóźniej do 27 kwietnia 2020 r.- po przeprowadzeniu olimpiady, na konto: 

Ogólnopolskie Centrum Edukacji Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 119B/69; 01-949 Warszawa
68 1020 1026 0000 1502 0235 1906
12. Faktyczna ilość uczestników z danej szkoły, którzy wezmą udział w konkursie, nie może być mniejsza niż 10, ponadto nie może być mniejsza o więcej niż 20% od liczby uczniów zgłoszonych.
13. Wszelkie materiały niezbędne do przeprowadzenia konkursu zostaną dostarczone do szkół pocztą, najpóźniej 21 kwietnia 2020 r.  W przypadku nieotrzymania materiałów do 24 kwietnia prosimy o kontakt telefoniczny z nr 22 425 13 34.
14. Konkurs należy przeprowadzić w dniu 24 kwietnia 2020 r. 
15. Godzinę przeprowadzenia konkursu ustala nauczyciel-organizator.
16. Za przeprowadzenie konkursu w szkole oraz za jego prawidłowy przebieg odpowiada nauczyciel-organizator.
17. Czas trwania konkursu wynosi 55 minut (w tym 10 minut na sprawy organizacyjne).
18. Zabronione jest korzystanie z wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych typu: telefony, tablety, itp.
19. Uczniowie biorący udział w konkursie, samodzielnie udzielają odpowiedzi na pytania konkursowe. Nauczyciele nie mogą pomagać uczestnikom konkursu w wyborze prawidłowych odpowiedzi.
20. OCE zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji szkoły, w przypadku uzasadnionego podejrzenia braku samodzielnej pracy uczniów.
21. Po zakończeniu konkursu nauczyciel-organizator zbiera od uczniów Karty Odpowiedzi, wkłada je do przygotowanej koperty i wraz z protokołem z przebiegu konkursu przesyła 26 kwietnia 2019 r.  na adres OCE.
22. Ogólnopolskie Centrum Edukacji nie zwraca kosztów wysyłki.
23. Każdy uczestnik konkursu EKOTEST otrzyma dyplom poświadczający udział w konkursie.
24. Dla uczniów którzy osiągną najlepsze wyniki przewidziane są nagrody: 
- za zajęcie 1 miejsca - metalowe dyplomy grawerowane oraz nagrody książkowe
- za zajęcie miejsca od 2 do 5 - dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe
- za zajęcie miejsca od 6 do 15 - dyplomy wyróżnienia.
Uwzględnia się miejsca ex aequo.
25. Każdy nauczyciel-organizator otrzyma dyplom poświadczający zaangażowanie w organizację ponadprogramowego ogólnopolskiego konkursu.
26. Nauczyciele-organizatorzy ze szkół, w których do konkursu przystąpi ponad 100 uczniów, otrzymają atlas lub encyklopedię przyrodniczą o wartości ponad 100 zł. W przypadku, gdy w szkole nauczycieli - organizatorów było kilku, każdy z nich otrzyma nagrodę rzeczową o odpowiednio mniejszej wartości.
27. Wyniki konkursu zawierające dokładne statystyki, przedstawiające jak uczestnicy konkursu z danej szkoły prezentują się na tle innych szkół w kraju oraz województwie, zostaną wysłane do szkół pocztą wraz z nagrodami i dyplomami do 29 maja 2020 r.
28. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu należy składać do 30 września 2020 r. Po tym terminie materiały dotyczące konkursu EKOTEST zostaną poddane recyklingowi.
 
Copyright OCE | Polityka prywatności