Ekotest

Pragniemy zaprosić Państwa szkołę do udziału w siódmej edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska - EKOTEST. Celem konkursu jest promowanie postaw ekologicznych wśród uczniów oraz zwiększenie ich świadomości wobec współczesnych zagrożeń środowiska naturalnego.

EKOTEST skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Zostanie przeprowadzony w szkołach, które zgłoszą chęć udziału, pod opieką nauczyciela-organizatora w dniu 23 kwietnia 2018 r.
W celu wyrównania szans wszystkich uczestników, uczniów podzielono na trzy kategorie wiekowe:
         - klasy 4-5 szkoły podstawowej
         - klasy 6-7 szkoły podstawowej
         - klasy 2-3 gimnazjum
Dla każdej kategorii wiekowej, która będzie oceniana niezależnie, przygotowano test składający się z zestawu 30 pytań. Do każdego pytania dołączono 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w regulaminie.

Poprzednie edycje konkursu EKOTEST, które odbywają się corocznie od kwietnia 2011 r. spotkały się z bardzo dużym zainteresoweniem oraz uznaniem zarówno ze strony uczniów jak i nauczycieli.
Testy archiwalne: archiwum.

NAGRODY
Każdy uczestnik EKOTESTU otrzyma dyplom uczestnika poświadczający udział w konkursie. Ponadto uczniowie, którzy osiągną najlepsze wyniki otrzymają:
         - za zajęcie 1-go miejsca - metalowe dyplomy grawerowane oraz nagrody książkowe
         - za zajęcie miejsca od 2 do 5 - dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe
         - za zajęcie miejsca od 6 do 15 - dyplomy wyróżnienia.
Uwzględnia się miejsca ex aequo.
Wszyscy nauczyciele-organizatorzy otrzymają dyplomy poświadczające zaangażowanie w organizację ponadprogramowego, ogólnopolskiego konkursu.
Ponadto, nauczyciele - organizatorzy ze szkół, w których do konkursu przystąpi ponad 100 uczniów, otrzymają atlas lub encyklopedię przyrodniczą o wartości ponad 100 zł.

ZASADY UCZESTNICTWA
EKOTEST jest konkursem samofinansującym się. Środki na nagrody i organizację pochodzą od sponsorów oraz z opłat wpisowych uczestników. W roku 2018 opłata wyniesie:
         - 8 zł od uczestnika, w przypadku gdy szkoła zgłosi od 10 do 20 uczestników;
         - 7 zł od uczestnika, w przypadku gdy szkoła zgłosi powyżej 20 uczestników.
Nauczyciel - organizator wpłaca zebrane opłaty na konto Ogólnopolskiego Centrum Edukacji najpóźniej 25 kwietnia 2018 r. - po przeprowadzeniu konkursu.

ZGŁOSZENIE
Szkołę do konkursu mogą zgłaszać nauczyciele do 30 marca 2018 r. wybierając jeden z poniższych sposobów:
         - wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.oce.edu.pl
         - drukując i wypełniając kartę zgłoszeniową i wysyłając ją faksem na nr 22 18 555 18
         - drukując i wypełniając kartę zgłoszeniową i wysyłając ją pocztą na adres:
           Ogólnopolskie Centrum Edukacji ul. Kasprowicza 119B/69; 01-949 Warszawa
         - dzwoniąc pod nr 22 425 13 34

KALENDARIUM
30 marca - koniec zgłoszeń szkół do konkursu
19 kwietnia - dostarczenie przez OCE niezbędnych materiałów do przeprowadzenia konkursu (w przypadku nieotrzymania materiałów do 20 kwietnia prosimy o kontakt telefoniczny)
23 kwietnia - przeprowadzenie konkursu
23 kwietnia - wysłanie pocztą wypełnionych kart odpowiedzi na adres OCE oraz opłata za konkurs
31 maja - przekazanie szkole wyników EKOTESTU wraz z nagrodami, dyplomami oraz statystykami

Do ściągnięcia: 
plakat ekotest.pdf


Zapraszamy!

 

 

Copyright OCE